Архитектура

Архитектура е наука за дизайна и конструкцията на сгради и съоръжения за подслон, представлява живата мембрана между човека и неговия най голям дом - Земята. Строгата връзка между човек и природа трябва да остане непрекъсната през целият му жизнен цикъл. В този контекст, допирните точки човек - заобикаляща среда трябва да присъстват в Архитектурата. Симбиозата, в която живее човек с природата е поради, а не въпреки тази наука. Максималният физически и душевен комфорт се постига чрез балансирана архитектурна среда - от най-дребния елемент от веригата, до глобалното цяло. Връзките в тази затворена верига са именно обект на архитектурата. За да остане тя затворена и свързана, всяка връзка между звената трябва да се игради устойчиво. да пребъде. Чрез архитектурата човек се свързва със света. Ние изграждаме тази връзка